چارلی واتس ، درامر گروه رولینگ استونز درگذشت

[ad_1]
چارلی واتسبرنارد دوهرتی ، روزنامه نگار نوازنده ، روز سه شنبه اعلام کرد درامر گروه بریتانیایی رولینگ استونز در سن 80 سالگی درگذشت. عضو افسانه ای استونز به تازگی تحت عمل جراحی قرار گرفته بود و او را مجبور کرد از تور بعدی برنامه ریزی شده گروه در ایالات متحده در ماه سپتامبر کناره گیری کند.

“با اندوه فراوان ما درگذشت چارلی واتس عزیز خود را اعلام می کنیم. وی صبح امروز در بیمارستانی در لندن با آرامش درگذشت وی توسط خانواده اش احاطه شده است. “

در این یادداشت آمده است: “چارلی شوهر ، پدر و پدربزرگ عزیزی بود و همچنین از اعضای رولینگ استونز ، یکی از بزرگترین درامرهای نسل خود بود.” “

این خبر هفته ها پس از اعلام اینکه واتس تاریخ تور آمریکا را که قرار بود در ماه سپتامبر برنامه ریزی شود ، از دست می دهد ، پس از آنکه مجبور شد سال گذشته آن را به دلیل همه گیری به تعویق بیندازد ، به منظور بهبودی از یک روش پزشکی نامشخص. بنابراین در اوایل ماه اوت ، گروه اعلام کرد که استیو جردن معاون موقت وی خواهد بود.

Los Rolling Stones en la puerta de la St. George’s Church en Hanover Square, Londres, 17 de enero de 1964. Terry O´Neill. De izquierda a derecha: Mick Jagger, Charlie Watts, Bill Wyman, Keith Richards y Brian Jones.

n”,”imgRatio”:1.35875,”seo”:”inicios-rolling-stones”,”alt”:”The Early Stones”,”title”:”Los inicios de los Rolling Stones “,”sign”:”©Terry O’Neill / Iconic Images / Cortesía MONDOGALERIA”,”source”:”Terry O’Neill / Iconic Images”,”date”:”24.08.2021″,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/vida-charlie-watts-imagenes/215955/inicios-rolling-stones/1/”,”stats”:{“title”:”Los inicios de los Rolling Stones “,”encodedTitle”:”Los%20inicios%20de%20los%20Rolling%20Stones%20″,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/vida-charlie-watts-imagenes/215955/inicios-rolling-stones/1/”,”via”:”rtve”}},{“imageFull”:{“url”:”https://img2.rtve.es/imagenes/rolling-stones-antes-convertirse-rolling-stones/1460387403207.jpg”,”orientation”:”vertical”,”file”:”1460387403207.jpg”},”imageMin”:{“url”:”https://img2.rtve.es/imagenes/rolling-stones-antes-convertirse-rolling-stones/1460387390590.jpg”,”orientation”:”vertical”,”file”:”1460387390590.jpg”},”description”:”

Los Rolling Stones en 1965. Gered Mankowitz.

n”,”imgRatio”:0.9571209800918836,”seo”:”rolling-stones-antes-convertirse-rolling-stones”,”alt”:” “,”title”:”Los Rolling Stones antes de convertirse en los Rolling Stones”,”sign”:”©Gered Mankowitz / Cortesía MONDO GALERIA”,”source”:”Gered Mankowitz / Iconic Images”,”date”:”24.08.2021″,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/vida-charlie-watts-imagenes/215955/rolling-stones-antes-convertirse-rolling-stones/2/”,”stats”:{“title”:”Los Rolling Stones antes de convertirse en los Rolling Stones”,”encodedTitle”:”Los%20Rolling%20Stones%20antes%20de%20convertirse%20en%20los%20Rolling%20Stones”,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/vida-charlie-watts-imagenes/215955/rolling-stones-antes-convertirse-rolling-stones/2/”,”via”:”rtve”}},{“imageFull”:{“url”:”https://img2.rtve.es/imagenes/bateria-rollings-stones-charlie-watts-durante-rueda-prensa-ofrecio-para-presentar-dos-conciertos-ofrecera-manana-junto-su-formacion-jazz-the-tenteten-2016/1629824642325.jpg”,”orientation”:”vertical”,”file”:”1629824642325.jpg”},”imageMin”:{“url”:”https://img2.rtve.es/imagenes/bateria-rollings-stones-charlie-watts-durante-rueda-prensa-ofrecio-para-presentar-dos-conciertos-ofrecera-manana-junto-su-formacion-jazz-the-tenteten-2016/1629824642325.jpg”,”orientation”:”vertical”,”file”:”1629824642325.jpg”},”description”:””,”imgRatio”:0.7272727272727273,”seo”:”bateria-rollings-stones-charlie-watts-durante-rueda-prensa-ofrecio-para-presentar-dos-conciertos-ofrecera-manana-junto-su-formacion-jazz-the-tenteten-2016″,”alt”:” “,”title”:”El bateria de los Rollings Stones, Charlie Watts, durante la rueda de prensa que ofreció para presentar los dos conciertos que ofrecerá mañana junto a su formación de jazz, The Tentet,en 2016.”,”sign”:”EFE/TONi ALBIR”,”source”:”EFE”,”date”:”24.08.2021″,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/vida-charlie-watts-imagenes/215955/bateria-rollings-stones-charlie-watts-durante-rueda-prensa-ofrecio-para-presentar-dos-conciertos-ofrecera-manana-junto-su-formacion-jazz-the-tenteten-2016/3/”,”stats”:{“title”:”El bateria de los Rollings Stones, Charlie Watts, durante la rueda de prensa que ofreció para presentar los dos conciertos que ofrecerá mañana junto a su formación de jazz, The Tentet,en 2016.”,”encodedTitle”:”El%20bateria%20de%20los%20Rollings%20Stones%2C%20Charlie%20Watts%2C%20durante%20la%20rueda%20de%20prensa%20que%20ofreci%C3%B3%20para%20presentar%20los%20dos%20conciertos%20que%20ofrecer%C3%A1%20ma%C3%B1ana%20junto%20a%20su%20formaci%C3%B3n%20de%20jazz%2C%20The%20Tentet%2Cen%202016.”,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/vida-charlie-watts-imagenes/215955/bateria-rollings-stones-charlie-watts-durante-rueda-prensa-ofrecio-para-presentar-dos-conciertos-ofrecera-manana-junto-su-formacion-jazz-the-tenteten-2016/3/”,”via”:”rtve”}},{“imageFull”:{“url”:”https://img2.rtve.es/imagenes/integrantes-banda-rolling-stone-izq-der-charlie-watts-ron-wooddurante-rueda-prensa-sobre-espectaculo-entretenimiento-antes-del-comienzo-del-super-bowl-xl-centro-renaissance-detroit-michigan-ee-uu-2006/1629825779264.jpg”,”orientation”:”horizontal”,”file”:”1629825779264.jpg”},”imageMin”:{“url”:”https://img2.rtve.es/imagenes/integrantes-banda-rolling-stone-izq-der-charlie-watts-ron-wooddurante-rueda-prensa-sobre-espectaculo-entretenimiento-antes-del-comienzo-del-super-bowl-xl-centro-renaissance-detroit-michigan-ee-uu-2006/1629825779264.jpg”,”orientation”:”horizontal”,”file”:”1629825779264.jpg”},”description”:””,”imgRatio”:1.471264367816092,”seo”:”integrantes-banda-rolling-stone-izq-der-charlie-watts-ron-wooddurante-rueda-prensa-sobre-espectaculo-entretenimiento-antes-del-comienzo-del-super-bowl-xl-centro-renaissance-detroit-michigan-ee-uu-2006″,”alt”:” “,”title”:” Los integrantes de la banda Rolling Stone (izq a der) Charlie Watts y Ron Wooddurante la rueda de prensa sobre el espectaculo de entretenimiento antes del comienzo del Super Bowl XL en el Centro Renaissance en Detroit, Michigan (EE UU), en 2006.”,”sign”:”EFE/MATT CAMPBELL”,”source”:”EFE”,”date”:”24.08.2021″,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/vida-charlie-watts-imagenes/215955/integrantes-banda-rolling-stone-izq-der-charlie-watts-ron-wooddurante-rueda-prensa-sobre-espectaculo-entretenimiento-antes-del-comienzo-del-super-bowl-xl-centro-renaissance-detroit-michigan-ee-uu-2006/4/”,”stats”:{“title”:” Los integrantes de la banda Rolling Stone (izq a der) Charlie Watts y Ron Wooddurante la rueda de prensa sobre el espectaculo de entretenimiento antes del comienzo del Super Bowl XL en el Centro Renaissance en Detroit, Michigan (EE UU), en 2006.”,”encodedTitle”:”%20Los%20integrantes%20de%20la%20banda%20Rolling%20Stone%20(izq%20a%20der)%20Charlie%20Watts%20y%20Ron%20Wooddurante%20la%20rueda%20de%20prensa%20sobre%20el%20espectaculo%20de%20entretenimiento%20antes%20del%20comienzo%20del%20Super%20Bowl%20XL%20en%20el%20Centro%20Renaissance%20en%20Detroit%2C%20Michigan%20(EE%20UU)%2C%20en%202006.”,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/vida-charlie-watts-imagenes/215955/integrantes-banda-rolling-stone-izq-der-charlie-watts-ron-wooddurante-rueda-prensa-sobre-espectaculo-entretenimiento-antes-del-comienzo-del-super-bowl-xl-centro-renaissance-detroit-michigan-ee-uu-2006/4/”,”via”:”rtve”}},{“imageFull”:{“url”:”https://img2.rtve.es/imagenes/charlie-watts-baterista-banda-britanica-the-rolling-stones-saludaba-seguidores-2016-su-llegada-estadio-nacional-santiago-chile/1629824641854.jpg”,”orientation”:”vertical”,”file”:”1629824641854.jpg”},”imageMin”:{“url”:”https://img2.rtve.es/imagenes/charlie-watts-baterista-banda-britanica-the-rolling-stones-saludaba-seguidores-2016-su-llegada-estadio-nacional-santiago-chile/1629824641854.jpg”,”orientation”:”vertical”,”file”:”1629824641854.jpg”},”description”:””,”imgRatio”:0.6666,”seo”:”charlie-watts-baterista-banda-britanica-the-rolling-stones-saludaba-seguidores-2016-su-llegada-estadio-nacional-santiago-chile”,”alt”:null,”title”:”Charlie Watts, baterista de la banda británica The Rolling Stones saludaba a sus seguidores 2016 a su llegada al estadio Nacional en Santiago de Chile.”,”sign”:”EFE/ELVIS GONZÁLEZ”,”source”:”(EPA) EFE”,”date”:”24.08.2021″,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/vida-charlie-watts-imagenes/215955/charlie-watts-baterista-banda-britanica-the-rolling-stones-saludaba-seguidores-2016-su-llegada-estadio-nacional-santiago-chile/5/”,”stats”:{“title”:”Charlie Watts, baterista de la banda británica The Rolling Stones saludaba a sus seguidores 2016 a su llegada al estadio Nacional en Santiago de Chile.”,”encodedTitle”:”Charlie%20Watts%2C%20baterista%20de%20la%20banda%20brit%C3%A1nica%20The%20Rolling%20Stones%20saludaba%20a%20sus%20seguidores%20%202016%20a%20su%20llegada%20al%20estadio%20Nacional%20en%20Santiago%20de%20Chile.”,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/vida-charlie-watts-imagenes/215955/charlie-watts-baterista-banda-britanica-the-rolling-stones-saludaba-seguidores-2016-su-llegada-estadio-nacional-santiago-chile/5/”,”via”:”rtve”}},{“imageFull”:{“url”:”https://img2.rtve.es/imagenes/rolling-stones-su-llegada-aeropuerto-asturias-1995-para-ofrecer-fue-su-unico-concierto-espana-gijon-primer-termino-keith-richards-ron-wood-detras-mick-jagger-charlie-watts/1629824642422.jpg”,”orientation”:”vertical”,”file”:”1629824642422.jpg”},”imageMin”:{“url”:”https://img2.rtve.es/imagenes/rolling-stones-su-llegada-aeropuerto-asturias-1995-para-ofrecer-fue-su-unico-concierto-espana-gijon-primer-termino-keith-richards-ron-wood-detras-mick-jagger-charlie-watts/1629824642422.jpg”,”orientation”:”vertical”,”file”:”1629824642422.jpg”},”description”:””,”imgRatio”:0.7506448839208942,”seo”:”rolling-stones-su-llegada-aeropuerto-asturias-1995-para-ofrecer-fue-su-unico-concierto-espana-gijon-primer-termino-keith-richards-ron-wood-detras-mick-jagger-charlie-watts”,”alt”:” “,”title”:”Los Rolling Stones a su llegada al aeropuerto de Asturias en 1995 para ofrecer el que fue su único concierto en España en Gijón. En primer término, Keith Richards y Ron Wood. Detrás Mick Jagger y Charlie Watts.”,”sign”:”EFE/IVÁN ARTÍMEZ”,”source”:” “,”date”:”24.08.2021″,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/vida-charlie-watts-imagenes/215955/rolling-stones-su-llegada-aeropuerto-asturias-1995-para-ofrecer-fue-su-unico-concierto-espana-gijon-primer-termino-keith-richards-ron-wood-detras-mick-jagger-charlie-watts/6/”,”stats”:{“title”:”Los Rolling Stones a su llegada al aeropuerto de Asturias en 1995 para ofrecer el que fue su único concierto en España en Gijón. En primer término, Keith Richards y Ron Wood. Detrás Mick Jagger y Charlie Watts.”,”encodedTitle”:”Los%20Rolling%20Stones%20a%20su%20llegada%20al%20aeropuerto%20de%20Asturias%20en%201995%20para%20ofrecer%20el%20que%20fue%20su%20%C3%BAnico%20concierto%20en%20Espa%C3%B1a%20en%20Gij%C3%B3n.%20En%20primer%20t%C3%A9rmino%2C%20Keith%20Richards%20y%20Ron%20Wood.%20Detr%C3%A1s%20Mick%20Jagger%20y%20Charlie%20Watts.”,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/vida-charlie-watts-imagenes/215955/rolling-stones-su-llegada-aeropuerto-asturias-1995-para-ofrecer-fue-su-unico-concierto-espana-gijon-primer-termino-keith-richards-ron-wood-detras-mick-jagger-charlie-watts/6/”,”via”:”rtve”}},{“imageFull”:{“url”:”https://img2.rtve.es/imagenes/baterista-rolling-stones-charlie-watts-se-presentaba-banda-the-abc-of-boogie-woogie-enero-2010-durante-concierto-herisau-suiza/1629824641728.jpg”,”orientation”:”horizontal”,”file”:”1629824641728.jpg”},”imageMin”:{“url”:”https://img2.rtve.es/imagenes/baterista-rolling-stones-charlie-watts-se-presentaba-banda-the-abc-of-boogie-woogie-enero-2010-durante-concierto-herisau-suiza/1629824641728.jpg”,”orientation”:”horizontal”,”file”:”1629824641728.jpg”},”description”:””,”imgRatio”:1.5003750937734435,”seo”:”baterista-rolling-stones-charlie-watts-se-presentaba-banda-the-abc-of-boogie-woogie-enero-2010-durante-concierto-herisau-suiza”,”alt”:null,”title”:”El baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, se presentaba con la banda ‘The ABC & D of Boogie Woogie’ en enero de 2010, durante un concierto en Herisau (Suiza).”,”sign”:”EFE/ENNIO LEANZA”,”source”:”EFE”,”date”:”24.08.2021″,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/vida-charlie-watts-imagenes/215955/baterista-rolling-stones-charlie-watts-se-presentaba-banda-the-abc-of-boogie-woogie-enero-2010-durante-concierto-herisau-suiza/7/”,”stats”:{“title”:”El baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, se presentaba con la banda ‘The ABC & D of Boogie Woogie’ en enero de 2010, durante un concierto en Herisau (Suiza).”,”encodedTitle”:”El%20baterista%20de%20los%20Rolling%20Stones%2C%20Charlie%20Watts%2C%20se%20presentaba%20con%20la%20banda%20’The%20ABC%20%26%20D%20of%20Boogie%20Woogie’%20en%20enero%20de%202010%2C%20durante%20un%20concierto%20en%20Herisau%20(Suiza).”,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/vida-charlie-watts-imagenes/215955/baterista-rolling-stones-charlie-watts-se-presentaba-banda-the-abc-of-boogie-woogie-enero-2010-durante-concierto-herisau-suiza/7/”,”via”:”rtve”}}]”data-img_server =” https://img2.rtve.es “>

  آغاز رولینگ استونز

  رولینگ استونز در کلیسای سنت جورج در میدان هانوفر ، لندن ، 17 ژانویه 1964. تری اونیل. از چپ به راست: میک جگر ، چارلی واتس ، بیل وایمن ، کیت ریچاردز و برایان جونز.

  تری اونیل / تصاویر نمادین

  رولینگ استونز قبل از تبدیل شدن به رولینگ استونز

  رولینگ استونز در سال 1965. گرید مانکوویتز.

  Gered Mankowitz / تصاویر نمادین

بیش از نیم قرن حرفه موسیقی با رولینگ

واتس بیش از نیم قرن با رولینگ استونز در زمینه موسیقی فعالیت داشت که در آن به عنوان یکی از درامرهای بزرگ تاریخ شناخته شد. او به میک جگر ، کیث ریچاردز و برایان جونز در گروه جوان آنها پیوست. در ژانویه 1963، تنها چند ماه پس از تاسیس گروه در آوریل 1962.

موسیقی با زیرنویس – چارلی واتس – 27.10.18 – اکنون گوش دهید

واتس که در سال 1941 در لندن متولد شد ، نواختن طبل را در کلوپ های شبانه آغاز کرد. ریتم و بلوز از لندن در اوایل دهه 1960 قبل از توافق برای پیوستن به نیروهای خود با رولینگ استونز. وات در 30 آلبوم گروه درام می زند و در هر تور تا کنون ، او با بازدیدهایی مانند (I Can’t Get No) Satisfaction ، “Get Out of My Cloud” و “Paint It، Black” ، علاوه بر آلبوم “Aftermath” به شهرت جهانی دست یافته است.

جان این نوازنده در دو لحظه مهم دیگر تهدید شد ، زمانی که در سال 2004 او مجبور به درمان سرطان گلو شد (پس از آن پس از انجام پرتودرمانی واقعاً حضور خود را در تور “A Bigger Bang” نجات داد) و تنها یک سال بعد در تصادف رانندگی در نیس درگیر شد که در آن دست و چند دنده اش شکست.

5 آگوست گذشته ، او دوباره نیاز به مراقبت در بیمارستان داشت، هنگامی که رسانه ها مطلع شدند که او فوراً مداخله کرده است ، اگرچه فراتر از نوع مداخله ای که وی متحمل شده است ، نیست ، اما با دور ماندن از “تور” گروهی که باید در ایالات متحده شروع به بازیابی کند ، دوری کرد.

چشم انتقادی – چارلی واتس ، درامر رولینگ استونز درگذشت – اکنون گوش کنید

دنیای موسیقی به وات منتقل می شود

پس از اعلام مرگ واتس توسط روزنامه نگار او ، همکاران و اعضای برجسته دنیای موسیقی از طریق رسانه های اجتماعی از گیتاریست قدردانی کردند. التون جان خواننده انگلیسی با چارلی واتس تماس گرفت “بهترین درامر”، و به خانواده و رولینگ استونز تسلیت گفت.

“این روز بسیار غم انگیز است. چارلی واتس بهترین درامر بود. شیک ترین مردان او شرکت بزرگ“جان در توییتر نوشت. رینگو استار سابق بیتل نیز با گذاشتن عکسی از این دو در حساب توییتر خود از واتز قدردانی کرد.” خدا خیر بده چارلی واتس ، دلمون برات تنگ میشه آرامش و عشق به خانواده. رینگو ، “در توییتر درامر سابق بیتلز.

در حالی که رابی رابرتسون ، گیتاریست سابق The Band ، در حساب توییتر خود گفت که باتری وات “قدرتمند و منحصر به فرد” بود و به شکل گیری صدای راک اند رول کمک کرد.[ad_2]

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *