کسانی که از “محاکمات” آزاد شده اند آزاد می شوند: “آنها ما را زندانی نخواهند کرد”

[ad_1]
رهبران استقلال چه بود عفو شده از دولت دارند منتشر شد این چهارشنبه از زندانهایی که آنها به جرم “قرائت” های محافظت شده توسط جنبش استقلال و در میان فریادهای “عفو” ، “استقلال” و “ما دوباره این کار را خواهیم کرد” توسط کسانی که در آنجا جمع شده اند ، در حال محکومیت بودند. رئیس ژنرالیت ، پر آراگونسو سایر مقامات دولتی و احزاب حاکم برای آزادسازی از زندان به آنها تبریک گفتند. ساده شده ، به نوبه خود ، بار دیگر تعهد خود را به استقلال کاتالونیا تأیید کردندآنها خواستار عفو و “پایان سرکوب” شدند.

اولین کسی که رئیس مجلس سابق را ترک کرد ، کارم فورکادل ، که هنگام آزاد شدن از زندان واد راس در بارسلونا با تشویق و آغوش روبرو شد.

Los presos del ‘procés’ han abandonado la cárcel pasadas las 12.00 horas de este miércoles después de que el Tribunal Supremo ha ordenado su excarcelación. 

n”,”imgRatio”:1.5,”seo”:”presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno”,”alt”:”Los presos del ‘procés’ han abandonado la cárcel pasadas las 12.00 horas de este miércoles después de que el Tribunal Supremo ha ordenado su excarcelación. “,”title”:”Los presos del ‘procés’ abandonan la cárcel tras el indulto del Gobierno”,”sign”:”EFE/Quique García”,”source”:null,”date”:”23.06.2021″,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/lideres-del-proces-salen-prision-imagenes/215235/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/1/”,”stats”:{“title”:”Los presos del ‘procés’ abandonan la cárcel tras el indulto del Gobierno”,”encodedTitle”:”Los%20presos%20del%20’proc%C3%A9s’%20abandonan%20la%20c%C3%A1rcel%20tras%20el%20indulto%20del%20Gobierno”,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/lideres-del-proces-salen-prision-imagenes/215235/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/1/”,”via”:”rtve”}},{“imageFull”:{“url”:”https://img2.rtve.es/imagenes/jordi-cuixart-vuelve-carcel-tras-permiso-antes-salir-indultado/1624446383614.jpg”,”orientation”:”horizontal”,”file”:”1624446383614.jpg”},”imageMin”:{“url”:”https://img2.rtve.es/imagenes/jordi-cuixart-vuelve-carcel-tras-permiso-antes-salir-indultado/1624446383614.jpg”,”orientation”:”horizontal”,”file”:”1624446383614.jpg”},”description”:”

El presidente de Omnium regresa este miércoles al Centro Penitenciario de Lledoners tras disfrutar de un permiso, horas antes de salir de la cárcel tras la concesión de los indultos aprobada por el Gobierno.

nn

n”,”imgRatio”:1.499781754692274,”seo”:”jordi-cuixart-vuelve-carcel-tras-permiso-antes-salir-indultado”,”alt”:”El presidente de Omnium regresa este miércoles al Centro Penitenciario de Lledoners tras disfrutar de un permiso, horas antes de salir de la cárcel tras la concesión de los indultos aprobada por el Gobierno.”,”title”:”Jordi Cuixart vuelve a la cárcel tras un permiso antes de salir indultado”,”sign”:”EFE/Quique García”,”source”:null,”date”:”23.06.2021″,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/lideres-del-proces-salen-prision-imagenes/215235/jordi-cuixart-vuelve-carcel-tras-permiso-antes-salir-indultado/2/”,”stats”:{“title”:”Jordi Cuixart vuelve a la cárcel tras un permiso antes de salir indultado”,”encodedTitle”:”Jordi%20Cuixart%20vuelve%20a%20la%20c%C3%A1rcel%20tras%20un%20permiso%20antes%20de%20salir%20indultado”,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/lideres-del-proces-salen-prision-imagenes/215235/jordi-cuixart-vuelve-carcel-tras-permiso-antes-salir-indultado/2/”,”via”:”rtve”}},{“imageFull”:{“url”:”https://img2.rtve.es/imagenes/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/1624446383663.jpg”,”orientation”:”horizontal”,”file”:”1624446383663.jpg”},”imageMin”:{“url”:”https://img2.rtve.es/imagenes/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/1624446383663.jpg”,”orientation”:”horizontal”,”file”:”1624446383663.jpg”},”description”:”

 El presidente de Omnium y el expresidente de la ANC saludan a los simpatizantes que se han congregado a las puertas del centro Penitenciario de Lledoners.

nn

n”,”imgRatio”:1.5,”seo”:”presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno”,”alt”:” El presidente de Omnium y el expresidente de la ANC saludan a los simpatizantes que se han congregado a las puertas del centro Penitenciario de Lledoners.”,”title”:”Los presos del ‘procés’ abandonan la cárcel tras el indulto del Gobierno”,”sign”:”EFE/Quique García”,”source”:null,”date”:”23.06.2021″,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/lideres-del-proces-salen-prision-imagenes/215235/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/3/”,”stats”:{“title”:”Los presos del ‘procés’ abandonan la cárcel tras el indulto del Gobierno”,”encodedTitle”:”Los%20presos%20del%20’proc%C3%A9s’%20abandonan%20la%20c%C3%A1rcel%20tras%20el%20indulto%20del%20Gobierno”,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/lideres-del-proces-salen-prision-imagenes/215235/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/3/”,”via”:”rtve”}},{“imageFull”:{“url”:”https://img2.rtve.es/imagenes/jordi-cuixart-vuelve-carcel-tras-permiso-antes-salir-indultado/1624446383726.jpg”,”orientation”:”horizontal”,”file”:”1624446383726.jpg”},”imageMin”:{“url”:”https://img2.rtve.es/imagenes/jordi-cuixart-vuelve-carcel-tras-permiso-antes-salir-indultado/1624446383726.jpg”,”orientation”:”horizontal”,”file”:”1624446383726.jpg”},”description”:”

Jordi Cuixart regresa este miércoles al Centro Penitenciario de Lledoners tras disfrutar de un permiso, horas antes de salir de la cárcel tras la concesión de los indultos aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

n”,”imgRatio”:1.5,”seo”:”jordi-cuixart-vuelve-carcel-tras-permiso-antes-salir-indultado”,”alt”:”Jordi Cuixart regresa este miércoles al Centro Penitenciario de Lledoners tras disfrutar de un permiso, horas antes de salir de la cárcel tras la concesión de los indultos aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez.”,”title”:”Jordi Cuixart vuelve a la cárcel tras un permiso antes de salir indultado”,”sign”:”EFE/Quique García”,”source”:null,”date”:”23.06.2021″,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/lideres-del-proces-salen-prision-imagenes/215235/jordi-cuixart-vuelve-carcel-tras-permiso-antes-salir-indultado/4/”,”stats”:{“title”:”Jordi Cuixart vuelve a la cárcel tras un permiso antes de salir indultado”,”encodedTitle”:”Jordi%20Cuixart%20vuelve%20a%20la%20c%C3%A1rcel%20tras%20un%20permiso%20antes%20de%20salir%20indultado”,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/lideres-del-proces-salen-prision-imagenes/215235/jordi-cuixart-vuelve-carcel-tras-permiso-antes-salir-indultado/4/”,”via”:”rtve”}},{“imageFull”:{“url”:”https://img2.rtve.es/imagenes/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/1624446383727.jpg”,”orientation”:”horizontal”,”file”:”1624446383727.jpg”},”imageMin”:{“url”:”https://img2.rtve.es/imagenes/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/1624446383727.jpg”,”orientation”:”horizontal”,”file”:”1624446383727.jpg”},”description”:”

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, saluda al presidente de su partido, Oriol Junqueras, poco después de que los presos del procés hayan abandonado la cárcel. 

n”,”imgRatio”:1.5002025111381125,”seo”:”presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno”,”alt”:”El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, saluda al presidente de su partido, Oriol Junqueras, poco después de que los presos del procés hayan abandonado la cárcel. “,”title”:”Los presos del ‘procés’ abandonan la cárcel tras el indulto del Gobierno”,”sign”:”EFE/Quique García”,”source”:null,”date”:”23.06.2021″,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/lideres-del-proces-salen-prision-imagenes/215235/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/5/”,”stats”:{“title”:”Los presos del ‘procés’ abandonan la cárcel tras el indulto del Gobierno”,”encodedTitle”:”Los%20presos%20del%20’proc%C3%A9s’%20abandonan%20la%20c%C3%A1rcel%20tras%20el%20indulto%20del%20Gobierno”,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/lideres-del-proces-salen-prision-imagenes/215235/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/5/”,”via”:”rtve”}},{“imageFull”:{“url”:”https://img2.rtve.es/imagenes/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/1624446392187.jpg”,”orientation”:”horizontal”,”file”:”1624446392187.jpg”},”imageMin”:{“url”:”https://img2.rtve.es/imagenes/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/1624446392187.jpg”,”orientation”:”horizontal”,”file”:”1624446392187.jpg”},”description”:”

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, saluda al presidente de su partido, Oriol Junqueras, a las puertas del centro Penitenciario de Lledoners. 

n”,”imgRatio”:1.5,”seo”:”presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno”,”alt”:”El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, saluda al presidente de su partido, Oriol Junqueras, a las puertas del centro Penitenciario de Lledoners”,”title”:”Los presos del ‘procés’ abandonan la cárcel tras el indulto del Gobierno”,”sign”:”EFE/Quique García”,”source”:null,”date”:”23.06.2021″,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/lideres-del-proces-salen-prision-imagenes/215235/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/6/”,”stats”:{“title”:”Los presos del ‘procés’ abandonan la cárcel tras el indulto del Gobierno”,”encodedTitle”:”Los%20presos%20del%20’proc%C3%A9s’%20abandonan%20la%20c%C3%A1rcel%20tras%20el%20indulto%20del%20Gobierno”,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/lideres-del-proces-salen-prision-imagenes/215235/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/6/”,”via”:”rtve”}},{“imageFull”:{“url”:”https://img2.rtve.es/imagenes/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/1624446392234.jpg”,”orientation”:”horizontal”,”file”:”1624446392234.jpg”},”imageMin”:{“url”:”https://img2.rtve.es/imagenes/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/1624446392234.jpg”,”orientation”:”horizontal”,”file”:”1624446392234.jpg”},”description”:”

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, saluda al exconseller Josep Rull (d), a las puertas del centro Penitenciario de Lledoners. 

n”,”imgRatio”:1.499841922225735,”seo”:”presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno”,”alt”:”El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, saluda al exconseller Josep Rull (d), a las puertas del centro Penitenciario de Lledoners.”,”title”:”Los presos del ‘procés’ abandonan la cárcel tras el indulto del Gobierno”,”sign”:”EFE/Quique García”,”source”:null,”date”:”23.06.2021″,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/lideres-del-proces-salen-prision-imagenes/215235/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/7/”,”stats”:{“title”:”Los presos del ‘procés’ abandonan la cárcel tras el indulto del Gobierno”,”encodedTitle”:”Los%20presos%20del%20’proc%C3%A9s’%20abandonan%20la%20c%C3%A1rcel%20tras%20el%20indulto%20del%20Gobierno”,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/lideres-del-proces-salen-prision-imagenes/215235/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/7/”,”via”:”rtve”}},{“imageFull”:{“url”:”https://img2.rtve.es/imagenes/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/1624446392256.jpg”,”orientation”:”horizontal”,”file”:”1624446392256.jpg”},”imageMin”:{“url”:”https://img2.rtve.es/imagenes/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/1624446392256.jpg”,”orientation”:”horizontal”,”file”:”1624446392256.jpg”},”description”:”

El exconseller Raül Romeva (c) saluda a los simpatizantes que se han congregado a las puertas del centro Penitenciario de Lledoners.

nn

n”,”imgRatio”:1.5,”seo”:”presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno”,”alt”:”El exconseller Raül Romeva (c) saluda a los simpatizantes que se han congregado a las puertas del centro Penitenciario de Lledoners.”,”title”:”Los presos del procés abandonan la cárcel tras el indulto del Gobierno”,”sign”:”EFE/Quique García”,”source”:null,”date”:”23.06.2021″,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/lideres-del-proces-salen-prision-imagenes/215235/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/8/”,”stats”:{“title”:”Los presos del procés abandonan la cárcel tras el indulto del Gobierno”,”encodedTitle”:”Los%20presos%20del%20proc%C3%A9s%20abandonan%20la%20c%C3%A1rcel%20tras%20el%20indulto%20del%20Gobierno”,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/lideres-del-proces-salen-prision-imagenes/215235/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/8/”,”via”:”rtve”}},{“imageFull”:{“url”:”https://img2.rtve.es/imagenes/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/1624446446998.jpg”,”orientation”:”horizontal”,”file”:”1624446446998.jpg”},”imageMin”:{“url”:”https://img2.rtve.es/imagenes/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/1624446446998.jpg”,”orientation”:”horizontal”,”file”:”1624446446998.jpg”},”description”:”

La exconsellera Dolors Bassa a su salida del Centro Penitenciario de Puig de les Basses, después de que los presos del ‘procés’ hayan abandonado la cárcel. 

n”,”imgRatio”:1.5,”seo”:”presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno”,”alt”:”La exconsellera Dolors Bassa a su salida del Centro Penitenciario de Puig de les Basses, después de que los presos del ‘procés’ hayan abandonado la cárcel. “,”title”:”Los presos del procés abandonan la cárcel tras el indulto del Gobierno”,”sign”:”EFE/David Borrat”,”source”:null,”date”:”23.06.2021″,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/lideres-del-proces-salen-prision-imagenes/215235/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/9/”,”stats”:{“title”:”Los presos del procés abandonan la cárcel tras el indulto del Gobierno”,”encodedTitle”:”Los%20presos%20del%20proc%C3%A9s%20abandonan%20la%20c%C3%A1rcel%20tras%20el%20indulto%20del%20Gobierno”,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/lideres-del-proces-salen-prision-imagenes/215235/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/9/”,”via”:”rtve”}},{“imageFull”:{“url”:”https://img2.rtve.es/imagenes/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/1624446446238.jpg”,”orientation”:”horizontal”,”file”:”1624446446238.jpg”},”imageMin”:{“url”:”https://img2.rtve.es/imagenes/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/1624446446238.jpg”,”orientation”:”horizontal”,”file”:”1624446446238.jpg”},”description”:”

Los exconsellers Josep Rull y Jordi Turull (d) se abrazan ante los simpatizantes que se han congregado a las puertas del centro Penitenciario de Lledoners. 

n”,”imgRatio”:1.5,”seo”:”presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno”,”alt”:”Los exconsellers Josep Rull y Jordi Turull (d) se abrazan ante los simpatizantes que se han congregado a las puertas del centro Penitenciario de Lledoners. “,”title”:”Los presos del procés abandonan la cárcel tras el indulto del Gobierno”,”sign”:”EFE/Quique García”,”source”:null,”date”:”23.06.2021″,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/lideres-del-proces-salen-prision-imagenes/215235/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/10/”,”stats”:{“title”:”Los presos del procés abandonan la cárcel tras el indulto del Gobierno”,”encodedTitle”:”Los%20presos%20del%20proc%C3%A9s%20abandonan%20la%20c%C3%A1rcel%20tras%20el%20indulto%20del%20Gobierno”,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/lideres-del-proces-salen-prision-imagenes/215235/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/10/”,”via”:”rtve”}},{“imageFull”:{“url”:”https://img2.rtve.es/imagenes/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/1624446446300.jpg”,”orientation”:”horizontal”,”file”:”1624446446300.jpg”},”imageMin”:{“url”:”https://img2.rtve.es/imagenes/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/1624446446300.jpg”,”orientation”:”horizontal”,”file”:”1624446446300.jpg”},”description”:”

El exconseller Josep Rull se dirige a los simpatizantes que se han congregado a las puertas del centro Penitenciario de Lledoners, poco después de que los presos del ‘procés’ hayan abandonado la cárcel. 

n”,”imgRatio”:1.5,”seo”:”presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno”,”alt”:”El exconseller Josep Rull se dirige a los simpatizantes que se han congregado a las puertas del centro Penitenciario de Lledoners, poco después de que los presos del ‘procés’ hayan abandonado la cárcel. “,”title”:”Los presos del ‘procés’ abandonan la cárcel tras el indulto del Gobierno”,”sign”:”EFE/Quique García”,”source”:null,”date”:”23.06.2021″,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/lideres-del-proces-salen-prision-imagenes/215235/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/11/”,”stats”:{“title”:”Los presos del ‘procés’ abandonan la cárcel tras el indulto del Gobierno”,”encodedTitle”:”Los%20presos%20del%20’proc%C3%A9s’%20abandonan%20la%20c%C3%A1rcel%20tras%20el%20indulto%20del%20Gobierno”,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/lideres-del-proces-salen-prision-imagenes/215235/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/11/”,”via”:”rtve”}},{“imageFull”:{“url”:”https://img2.rtve.es/imagenes/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/1624446447167.jpg”,”orientation”:”horizontal”,”file”:”1624446447167.jpg”},”imageMin”:{“url”:”https://img2.rtve.es/imagenes/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/1624446447167.jpg”,”orientation”:”horizontal”,”file”:”1624446447167.jpg”},”description”:”

El exconseller Josep Rull se dirige a los simpatizantes que se han congregado a las puertas del centro Penitenciario de Lledoners, poco después de que los presos del ‘procés’ hayan abandonado la cárcel.

n”,”imgRatio”:1.5,”seo”:”presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno”,”alt”:”El exconseller Josep Rull se dirige a los simpatizantes que se han congregado a las puertas del centro Penitenciario de Lledoners, poco después de que los presos del ‘procés’ hayan abandonado la cárcel.”,”title”:”Los presos del ‘procés’ abandonan la cárcel tras el indulto del Gobierno”,”sign”:”EFE/Quique García”,”source”:null,”date”:”23.06.2021″,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/lideres-del-proces-salen-prision-imagenes/215235/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/12/”,”stats”:{“title”:”Los presos del ‘procés’ abandonan la cárcel tras el indulto del Gobierno”,”encodedTitle”:”Los%20presos%20del%20’proc%C3%A9s’%20abandonan%20la%20c%C3%A1rcel%20tras%20el%20indulto%20del%20Gobierno”,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/lideres-del-proces-salen-prision-imagenes/215235/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/12/”,”via”:”rtve”}},{“imageFull”:{“url”:”https://img2.rtve.es/imagenes/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/1624448609443.jpg”,”orientation”:”horizontal”,”file”:”1624448609443.jpg”},”imageMin”:{“url”:”https://img2.rtve.es/imagenes/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/1624448609443.jpg”,”orientation”:”horizontal”,”file”:”1624448609443.jpg”},”description”:”

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell, junto al también expresidente del Parlament Roger Torrent y la actual presidenta de la institución, Laura Borràs (d). 

n”,”imgRatio”:1.4204768583450211,”seo”:”presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno”,”alt”:”La expresidenta del Parlament Carme Forcadell, junto al también expresidente del Parlament Roger Torrent y la actual presidenta de la institución, Laura Borràs (d). “,”title”:”Los presos del ‘procés’ abandonan la cárcel tras el indulto del Gobierno”,”sign”:”EFE/Andreu Dalmau”,”source”:null,”date”:”23.06.2021″,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/lideres-del-proces-salen-prision-imagenes/215235/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/13/”,”stats”:{“title”:”Los presos del ‘procés’ abandonan la cárcel tras el indulto del Gobierno”,”encodedTitle”:”Los%20presos%20del%20’proc%C3%A9s’%20abandonan%20la%20c%C3%A1rcel%20tras%20el%20indulto%20del%20Gobierno”,”url”:”https://www.rtve.es/fotogalerias/lideres-del-proces-salen-prision-imagenes/215235/presos-del-proces-abandonan-carcel-tras-indulto-del-gobierno/13/”,”via”:”rtve”}}]”data-img_server =” https://img2.rtve.es “>

    زندانیان “قرائت ها” پس از بخشش دولت ، زندان را ترک می کنند

    زندانیان “قرائتها” پس از صدور حکم آزادی دیوان عالی از زندان ، پس از ساعت 12:00 امروز چهارشنبه از زندان خارج شدند.    جوردی کیشارت بعد از اجازه قبل از بخشش به زندان برمی گردد

    رئیس Omnium ساعاتی قبل از خروج از زندان پس از تأیید دولت ، چهارشنبه این هفته پس از برخورداری از اجازه ، به ندامتگاه Leledance بازگشت.“عفو همان چیزی است که ما می خواهیم و به دست خواهیم آورد.”فوركدل ، كه اوج خود را “پایان سرکوب همه تبعیدی ها و سرکوب ها” عنوان کرد ، گفت. وی یادآوری کرد که آنها 39 ماه در زندان بودند و اگرچه او از آزادی خود ابراز خوشحالی کرده بود ، اما تا زمانی که “انتقام” آزاد نشود ، گفت “کامل نیست”. “امروز یک گام است ، یک پیروزی بزرگ نیست ، اما این یک پیروزی است “،” اولین “، وی گفت ،” جمهوری را به دست آورد کاتالان وی همچنین قول داد که این نه نفر مورد عفو “با نیرویی بیش از هر زمان دیگر” خواهند جنگید.

کارم فورکادل ، اولین بخشیده شده برای ترک زندان: “یک پیروزی کوچک دستیابی به جمهوری کاتالونیا است”

پس از وی هفت مشاور سابق در حال محکومیت در لودونری بودند: معاون رئیس جمهور سابق اوریول جانکراس ، شورای سابق جوردی تورول ، رائول روموا ، خواکیم فورن و جوزپ روح ، جوردی سانچز رهبر پیشین ANC و رئیس فرهنگی جورمی. وقتی رفتند ، حاضر شدند پرچمی با نوشته “انگلیسی برای کاتالونیا” و ستاره ای دولورس باسا همچنین زندان Puig des Basses را در فیگورس ، خیرونا ترک کرد.

Junqueras: “هیچ چیز تمام نشده است ، همه چیز ادامه دارد”

اوریول جانکراس ، معاون نخست وزیر سابق و رهبر ERC (که به دلیل “خواندن” بالاترین مجازات در 13 سال گذشته را تحمل می کرد) هشدار داد: “وقتی ما از زندان آزاد شدیم هیچ چیز تمام نمی شود ، همه چیز ادامه دارد “. وی با تعجب ادامه داد: “ما نه نفر دیگر هستیم که به تعهد ، تلاش و تلاش برای آزادی این کشور می افزاییم” “آزادی چیست” اگر این در مورد نیست استقلال. “ما به کار خود برای همه این تعهدات که همیشه از آنها دفاع کرده ایم ادامه خواهیم داد ، زیرا زندان ما را به هیچ چیز مقید نمی کند. برعکس ، هر اعتقادی ما را تقویت می کند. “

جانکراس ، پس از ترک زندان در للدون ، پس از بخشش ، می گوید هیچ چیز تمام نشده است ، همه چیز ادامه دارد

Junqueras گفت که او برای کار خواهد کرد آزادی و عفو برای “3000 سرکوب” کاتالان ها ، همه آن افراد “تحت تهدید” مشاوره ها و فرایندهای حاکمیتی که “باید” و همرزمانشان “در تبعید” بودند.

بالاخره گفت که می خواهد انتقال “در زمینه سیاست” همه آرزوها، تعهدات و آرمان های حاکمیت. وی تأكید كرد: “هیچ آرمان و تعهدی نجیب تر از آزادی این كشور وجود ندارد”. وی ، و بسیاری دیگر از رهبران عفو ​​شده ، گفت: “کاتالونیا آزاد زندگی کنید!”

“ما به استفاده از حقوقی که توسط دیوان عالی کشور محکوم شده اند ادامه خواهیم داد”

رهبر niummnium فرهنگی ، جوردی کیشارتوی با بزرگ كردن یك ستاره گفت كه “امروز روز استعفا نیست.” وی گفت: “ما کاتالان ها تأیید می کنیم که به مبارزه ادامه خواهیم داد ، که کسی را پشت سر نمی گذاریم.” “سرکوب ما را شکست نداده و ما را نیز شکست نخواهد داد.”. “هیچ گونه بخششی برای سکوت وجود ندارد به مردم کاتالونیا ، “ادامه داد. به گفته وی ، “اگر زندانیان در خارج از خانه باشند ، به این دلیل است که دولت نتوانسته است روزهای بیشتری را در زندان به سر ببرد” به دلیل فشار اروپا و کاتالان ها ، که به اعتراض خود ادامه می دهند. “اشتباه نکنید ، ما به استفاده از هر یک از حقوق محکوم شده توسط دادگاه عالی ، تظاهرات مسالمت آمیز و غیر خشونت آمیز” و علیه “همه مقامات” ، قوه مجریه ، قانونگذار و قوه قضائیه ادامه خواهیم داد: “ما در درست”.

جوردیس در هنگام آزادی از زندان: “هیچ ساعتی نمی تواند مردم کاتالونیا را ساکت کند”

در اروپا عدالت “گوانتانامو” وجود دارد که دادگاه عالی و دادگاه ملی نامیده می شود

جوزپ روح به نوبه خود ، وی گفت كه زندانیان “قویتر” ، “با همان عقیده” و “كرامت” 1-O بیرون آمدند: “ما برای استقلال خواهی جنگیدیم و برای كاتالونیا به استقلال خواهیم رسید.” تورولبه نوبه خود ، “گوانتانامو عدالت ، به نام دادگاه عالی و دادگاه ملی ، هنوز در اروپا وجود دارد” را محكوم كرد و گفت كه اگرچه بخشش به روشی “جزئی ، قابل بررسی و مشروط” اعطا شده است ، اما تعهد او به استقلال هیچ یک از این سه ویژگی را ندارند.

به خواکیم فورن، آزادی از زندان “ادامه مبارزات کشوری است که به دنبال استقلال است”. جوردی سانچز وی همچنین گفت که بخشیده شدگان “قادر به کسب آزادی این کشور هستند”:ما در ازای بخشش هیچ گونه سکوت را نمی پذیریموی گفت: “برای همه کسانی که در اول اکتبر 2017 رأی می دهند و معتقدند که این کشور یک کشور مستقل خواهد بود”: “ما این کار را خواهیم کرد ، همراه با افرادی که تبعید می شوند نیز این کار را خواهیم کرد.”

مشاوران سابق اخراجی پس از خروج از زندان اطمینان می دهند که آنها “به مبارزه برای استقلال کاتالونیا” ادامه خواهند داد

وی از خود دفاع کرد: “امروز ما به راه خود ادامه می دهیم ، به کار خود ادامه می دهیم و اضافه می کنیم که جمهوری یک گزینه نیست بلکه یک ضرورت است.” روموا، که گفت که استقلال “ابزاری برای پایان دادن به بی عدالتی و نابرابری است”. وی همچنین گفت که مسیر استقلال “برگشت ناپذیر” است.

دولورس باسا زندان Puig de les Basses را ترک می کند و خواستار ممیزی می شود

و مشاور سابق باس درد هنگام رفتن ، او گفت که “سرکوب تمام نشده” و این “اولین گامی است که در را برای انجام کارها از طریق سیاست باز می کند”. و با این حال ، او گفت ، “بسیاری از متهمان وجود دارد.” باسا افزود که “ما در جایی هستیم که هستیم زیرا همه کارها باید انجام شود” و خواستار تعیین سرنوشت شد.

این چهارشنبه اولین چیزی که آنها دارند در BOE منتشر شده است احکام بخشودگی سلطنتی و دیوان عالی کشور ارسال کرده است حوالی ساعت 10.30 صبح بر صدور اسناد به زندانهایی که آنها در حال محکومیت بودند ، برای ادامه فوریت آزادی آنها. این سرانجام با امضای رهبران و سرانجام پس از ساعت 12 ظهر زندانها به اجرا درآمد.

آراگونس خواستار “حل سیاسی درگیری” از طریق همه پرسی است

آراگونیبه نوبه خود ، او دوباره از دولت درخواست كرد “راه حل سیاسی درگیری بین کاتالونیا و ایالت” که از طریق فراخوان a عبور می کند همه پرسی که در آن می توان قانون اساسی “جمهوری کاتالان” را رأی داد. از لودنری ، وی بر “روز شادی زندانیان و خانواده های آنها” تأکید کرد ، که فرض می کند آنها پس از “سه سال و نیم زندان ناعادلانه” آزاد شوند ، اما خواستار “راه حل جهانی” شامل “عفو ، بازگشت تبعیدها و هیچ کس دیگری به خاطر تعهد سیاسی خود در زندان نیست “تا دیگر” زندانی سیاسی “وجود نداشته باشد.

جنرالیت در نظر دارد که پذیرش نهادی برای رهبران فرآیند که این سه شنبه بخشیده شد. بخشش ، که توسط دولت تأیید شده ، مجازات های معلق در زندان را کاهش می دهد آنها رد صلاحیت را حفظ می کنندبنابراین تا ادامه مجازات آنها نمی توانند مقام های دولتی را در اختیار داشته باشند. معیار لطف است مشروط بر اینکه هیچ جرمی مرتکب نشده باشد (بیش از پنج سال زندان) و کلاهبرداری (داوطلبانه) در مدت سه تا شش سال که در این صورت بخشش به یک حکم جدید احتمالی اضافه می شود.

روسای جمهور سابق کاتالان کارلس پوچدمون و کویم تورا نیز استقبال کردند خانه رهبران بخشیده شده در پیام های جداگانه توییتر. پوگدمونت گفت كه در آستانه “كشورهای كاتالان” باید “به یاد داشته باشیم كه بدون آزادی جمعی ، آزادی فرد كامل نخواهد شد.” تورات ، به نوبه خود ، به بی گناهان و خانواده های آنها شادی نشان داد و گفت: “ما همان هدف را داشتیم كه كاتالونیا را از زندان اسپانیا بیرون بیاوریم.”[ad_2]

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *